_

Sprawy Rozwodowe

_
Pozew o rozwód inicjuje postępowanie sądowe, którego efektem ma być wyrok orzekający o rozwiązaniu
małżeństwa przez rozwód z winy jednego małżonka, z winy obojga małżonków
lub bez orzekania o winie (potocznie nazywany jako rozwód za porozumieniem stron).
Kancelaria adwokata Davida Deczyńskiego świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach
z zakresu prawa cywilnego w tym do prowadzenia postępowań przedsądowych (negocjacji),
sądowych i egzekucyjnych oraz zapewnia pełną obsługę prawną w zakresie tworzenia i realizacji umów.

W wyroku orzekającym rozwód sąd poza samym rozwiązaniem małżeństwa orzeka również o:

 

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem (dziećmi) obojga małżonków
  • kontaktach rodziców z dzieckiem (dziećmi)
  • alimentach, a dokładniej w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.
  • o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (jeżeli małżonkowie ciągle zajmują wspólne mieszkanie).
  • na żądanie jednego z małżonków, sąd może nakazać eksmisję ze wspólnie zajmowanego mieszkania drugiego małżonka, gdy ten swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie,
  • na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o kwestiach dotyczących wspólnego mieszkania
  • na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

 

Jak widać rozstrzygnięcia sądu rozwodowego dzieli się na te podejmowane z urzędu oraz na wniosek stron.

W postępowaniach rozwodowych możliwe jest przedstawienie pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, które sąd uwzględni jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

 

Sąd przed wydaniem wyroku musi wnikliwie ocenić wszelkie przedstawione mu zagadnienia i wydać wyrok zawierający wyżej opisane elementy. Przez to wiele postępowań rozwodowych toczy się latami. Dlatego szalenie istotne jest to aby już na początkowym etapie postępowania wskazać i zabezpieczyć najistotniejsze dla nas kwestie. Spory pomiędzy rodzicami sądy rozpoznają z uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci oraz zasad współżycia społecznego, dlatego już w pozwie musimy sądowi w prawidłowy sposób przedstawić stan faktyczny, który następnie będziemy opisywać w ramach postępowania dowodowego.


Dzięki mojemu doświadczeniu zdobytemu w 
postępowaniach rozwodowych prowadzonych m. in. w Sądach Okręgowych w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu oraz Warszawie jak również w postępowaniach typowo alimentacyjnych (o alimenty, o podwyższenie alimentów, ustanie obowiązku alimentacyjnego) czy postępowaniach dotyczących władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie, przywrócenie pełnej władzy) oraz postępowaniach dotyczących kontaktów rodzica z małoletnimi dziećmi, które prowadziłem w wielu Sądach Rejonowych apelacji Łódzkiej służę praktycznymi radami, dzięki którym moi klienci wiedzą na co muszą być gotowi i jak walczyć o to na czym im najbardziej zależy.

 

Celem uzyskania praktycznych informacji dotyczących postępowań rozwodowych lub ustanowienia mnie Państwa pełnomocnikiem w postępowaniu sądowych zapraszam do kontaktu.

Szukasz profesjonalnego prawnika z praktycznym podejściem do pomocy prawnej?

Zapraszam do kontaktu i na konsultację celem poznania się i omówienia możliwości współpracy.